Vyhlášky

Veřejná vyhláška návrhu zadání územního plánu Mažice

 

Obecní úřad Mažice

IČO: 00512681   Mažice čp. 32, p. Soběslav PSČ 392 01, tel.: 381 591 365

                                                                                                                                                                     Zveřejněno dne:

 

                                                                                    Sejmuto dne:

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

      Obecní úřad Mažice jako pořizovatel územního plánu Mažice podle
 § 6 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon"), oznamuje dle § 47 stavebního zákona veřejné projednávání

návrhu zadání územního plánu

Mažice.

 

      Návrh zadání územního plánu Mažice (dále též jen „návrh zadání“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Mažice po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Mažice. Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách, mimo úřední hodiny doporučujeme po telefonické dohodě s místostarostou obce (381 591 365). Návrh zadání je též připraven k nahlédnutí na webových stránkách Obecního úřadu Mažice (www.mazice.cz).

 

      Řešeným územím územního plánu je celé správní území obce Mažice, tj. k.ú. Mažice.

 

            Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Mažice, do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje projednávání návrhu zadání, na úřední desce Obecního úřadu Mažice.

     

     

      K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

 

 

 

 

                                                                                  ……………………………

                                                                                          Dagmar Chrtová

                                                                                            starostka obce

 

 

Příloha: návrh zadání územního plánu Mažice

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska.doc Odkaz na skutečný soubor-- 27.6 Kb