Úřední deska

Nabídka obecních pozemků k zemědělskému pachtu

Obec Mažice nabízí obecní pozemky k zemědělskému pachtu od roku 2017.

   Jedná se o pozemky pozemků v k. ú. Mažice na parcelách KN:

256/ 17 o výměře 13,11 ha

256/4 o výměře 11,17 ha

   Nabídky od zájemců budou přijímány do 10. 10. 2016 na obecním úřadě Mažice.

Pro výběr budoucího pachtýře je rozhodující výše ročního pachtovného za hektar.